Τρόποι Αποστολής

       Γενικοί όροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών


Τρόποι Αποστολής

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παραγγελίες γίνονται αποδεκτές μόνο όσες αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός Ελληνικής επικράτειας.Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση του παραλήπτη,όπως  έχει δηλώσει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τo κατάστημα.Το κατάστημα επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής και τα γνωστοποιεί στον πελάτη με την ηλεκτρονική αλληλογραφία της αποδοχής της παραγγελίας καθώς και το κόστος αποστολής αν υπάρχει και τον χρόνο παράδοσης ή άλλως επιτρέπεται να τον ενημερώσει και αργότερα με νεώτερη αλληλογραφία εφόσον η αποστολή αφορά απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο προορισμό και απαιτείται η λήψη ενημέρωσης από αρμόδιο μεταφορέα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όταν η παράδοση θα γίνει σε νησιωτική ή ακριτική περιοχή κ.λ.π.)Για όλες τις παραγγελίες ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος μεταφοράς 2.99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, μέχρι 2 κιλά βάρος.

Όλα τα προϊόντα  μας που  αποστέλλονται  ελέγχονται από τον υπεύθυνο και φέρουν ταινία έλεγχου.Ειδικά τα ευπαθή προϊόντα όπως τα Υαλικά (ποτήρια, πιάτα, πιατέλες, κ.α.) ελέγχονται και δεύτερη φορά. Για τυχόν σπασμένα από την μεταφορά  δεν φέρει ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα, Υπάρχει δυνατότητα και για πολλαπλή συσκευασία κατά ενημέρωση του πελάτη αν το ζητήσει με ένα  μικρό τίμημα. Τα ευπαθή προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή.

Παραλαβή από το κατάστημα (Collect @ store)

Tο κατάστημα παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει και από το κατάστημα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για παραλαβή την ίδια ημέρα (εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο) και μέχρι την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των επομένων τριών εργασίμων ημερών του καταστήματος.Ο πελάτης θα δύναται να προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων, μετά την πάροδο τουλάχιστον μίας ώρας από την υποβολή της παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του τιμήματος) στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, το κατάστημα δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.